B35-1100-00

Bec de bain au sol

MARIE B35
B47-1100-00

Robinet de bain au sol avec douchette

FLORA B47
B47-1349-00

Robinet de bain 3 morceaux avec douchette

FLORA B47
B66-1369-03

Robinet de bain 3 morceaux avec douchette

ZIP B66
B66-1100-02

Robinet de bain au sol avec douchette

ZIP B66
B46-1249-00

Robinet de bain 2 morceaux avec douchette

PROFILE B46
B04-1100-00

Robinet de bain au sol avec douchette

PETITE B04
B04-1249-00

Robinet de bain 2 morceaux avec douchette

PETITE B04
B45-1100-00

Robinet de bain au sol avec douchette

SENS B45
B05-1100-02

Robinet de bain au sol avec douchette

REC B05
B45-1269-00

Robinet de bain 2 morceaux avec douchette

SENS B45
B66-1249-00

Robinet de bain 2 morceaux avec douchette

ZIP B66
B46-1100-00

Robinet de bain au sol avec douchette

PROFILE B46
B66-2001-00

Robinet de bain mural avec douchette

ZIP B66
B56-1100-00

Robinet de bain au sol avec douchette

ACCENT B56